’s Elsassische: Worùm ùn wofìr?

Fanschter

Ìm Elsàss redde àlli Frànzeesch : worùm ùn wofìr bricht mr dann ebbs ìns Elsassische ìwersetze?

Ìn Frànkrich ìsch ’s Elsassische d’Regionàlsproch, wie àm mèischte gereddt wùrd. Wie’s e Stüdie vùm Elsassische Sprochàmt bewist, kénne 43% vùn de elsassische Bevélkerùng Elsassisch ùn noch 33% meh redde’s e bìssele. Àlso, wànn mr ’s Elsassische àls Kommünikàtionsmìttel benùtzt, ware meh wie ¾ vùn de Elsasser betroffe. Fer ìwer 80% vùn de Inwohner ìm Elsàss ìsch ünsri Sproch àktüell, gheert zü ünsrer Idantität, ìsch e Vorsprùng zuem Lehre vùn àndere Sproche ùn ìsch Trùmpf fer Arwet ze fìnge. Do sìeht mr, ass ’s Elsassische tàtsachli e Sproch vùn de hittiche Walt ìsch, nùtzlich, europa- ùn waltoffe ùn wie d’Lìeb vùn àlle Elsasser ìn sich träät.

Mr heert éfters, ass ’s Elsassische nùmme e mìndlicher Dialekt ward. Mr het trotzdam nìe sovìel Elsassisch gschrìwwe wie hitt: Menükàrt ìnere Wìrtschàft, Gsùndhëtsvorschrìfte ìme Spìtàl, Bschìlderùng ìn de Mairerie, Warbùng ùn Reklàm, Stroßeschìlder… Worùm blìehjt d’Benùtzùng vùn de elsassische Sproch ìn de Éffetlichkët dàto so ùff?

D’elsassische Mùndàrte gheere ìn de Seel vùn ünsrem Landel ùn sìnn ang verbùnge mìt de Warte ùn de guete Èijeschàfte, wie ’s Elsàss üsszèichne: züverlassich, effiziant, ëmfàch, kreàtiv ùn gemìelti. Wànn mr ’s Elsassisch benùtzt, kùmmt mr ìn sine Pàrtner kùndenoht ùn vertröieswìrdich vor.

Do sìnn e pààr Bèispìeler vùn de Benùtzùng vùm Elsassische ùn vùn àndere Regionàlsproche.

Do kénne-n-ìhr meh ìwer ünsri elsassische Sproch entdecke. 

Actualités

 
×