Créer un site internet

AFT : wàs ìsch dìs? Qu’est-ce c’est ?

Logo4AFT, dìs bìn ich, de Adrien Fernique, knàpp 30 Johr àlt ùn Fàmìlievàtter. Nooch intrassànte ùn spànnende Erfàhrùnge ìm Ìwersetzùngsberèich, hàw i mich 2015 entschlosse, àls fréiberueflicher Ìwersetzer miner èijene Betrib ze grìnde. Ich bìn ìn Schìllige bi Stroßbùri gebore ùn ùffgewàchse.

’s Frànzeesche ìsch mini Muetersproch, ’s ìsch äu fer mich d’Sproch vùm Beruef ùn vùm Noochdanke. Mini Bezìjjùng zuem Elsassische ìsch e bsùnderi, do ass ich’s mìt 18 Johr gelehrt hàb, üsserhàlb vùn de Fàmìli. Ich redd’s hitt gelääfi mìt minere Fräu ùn mim Téchterle, mìt mine Frìnd ùn wànn i d’Gelajehët dezü hàb. Ich las ùn schrib’s ìm Àlldoe. ’s Elsassisch ìsch jetzt fer mich d’Sproch vùm Harz, vùn de Entdeckùng, poetisch, àngenahm ùn bìldrich. Dànkem Elsassische bìn äu ùffs Stàndàrdditsche zügànge, wie ich hittzedoes flìssich las ùn versteh.

 

Mìt àller Kràft fer e Elsàss, wie sich ìn sinere Hütt wohlfìehlt

's Elsàss ìsch zeglich ünser Landel ùn d'Litt, d'Elsasser, wie do lawe.Coeur texte

'S Elsàss, wovùn ich trääm, ìsch e bìssel wie:

  • e Winstùbb, wo d'Gemìetlichkët ùn d'Ùnterhàltùng züere Lawesàrt gemàcht ware;
  • e Fàwrìk, wo de begèischtert Hàndwariker dùrich sini sorrifaltiche Arwet de Kùnde froh ùn hèiter màcht;
  • e Kìche, wo de Gschmàck vùn de lokàle Prodükte sich standi ernéiert;
  • e Bluemegàrte, wo d'Tràditione ùn d'Lideschàfte ìn de Gejjewàrt ùffblìehje;
  • e Traffpùnkt, wo d'Vélliker, d'Kültüre ùn d'Idee zàmmekùmme, fer ünseri vìelfaltichi Idantität ze stärike ùn ze entwìckle;
  • e Marikplàtz ìm Harze vùn Europa ùn vùm Owerrhin, wo mr salbschtverstandli mehrsprochich ùn waltoffe ìsch.

Drùm bìn ich Pàrtner vùn de Mark Elsàss wùrre. Vìel meh ass e àbschtràkter Begrìff ìsch dìs Zèiche de Sàmmelplàtz vùn töisiche Fàchlitt ùn Profis, wie e positives Bìld vùm Elsàss tëële ùn ìm Àlldoe dùrich d'Lìeb zü ìhrer Arwet férdere.

Ja, fer ünsri Sproch!

Logo olca compactFer ass ünsri Sproch scheen làwandi bliit, hàw i mich ìm Ràhme vùn de Operàtion Ja fer unseri Sproch ingsetzt, wie 's Elsassische Sprochàmt ingfìehrt het. Konkret ìsch mini Websitt dùrich ùn dùrich zwèisprochich Frànzeesch-Elsassisch ùn àlli mine Betriibsdokümanter enthàlte ëënichi Satz ùff Elsassisch.

Àbgsahn devùn, ass i vùn de Férderùng vùm Elsassische direkt betroffe bìn, ìngerstìtz ich d'Entwìcklùng vùn de Mehrsprochichkët, eb's sich ùm Muetersproche, Regionalsproche, framdi Sproche odder Inwànderersproche hàndelt. 's ìsch fer mich ëëner vùn de Waj zuem Ùffblìehje vùm Elsàss, vùn Europa ùn vùn de gànze Walt.