Erfàhrùng

Sìnn ìhr jetzt totàl devùn ìwerzìjt, ass d'Ìwersetzùng Frànzeesch-Elsassisch e Vortëël ìsch? Ass-n-ìhr àbsolüt sìcher devùn sìnn ùn äu e pààr Idee hie ùn do sàmmle kénne, fìnge-n-ìhr ùff dëre Sitt e pààr Ìwersetzùngsprojakte, wie ich dùrichgfìehrt hàb odder wobi ich mìtgemàcht hàb.

Mini Projakte

  • Mìtautor vùm Buech L’alsacien quelle langue ! vùm Verlèjjer Gisserot veréffentlicht
  • Ìwersetzùng vùn de Bìldergschìcht Strosbùrri, Schìssel ze Europa, Editions du Signe
  • Ìwersetzùng ùn Ùntertitelùng vùn Filme fer d'Operàtion Sàmmle (Sàmmlùng ùn Verbrëitùng vùm immàterielle Kültürguet vùm Elsàss)
  • Ìwersetzùng ìns Elsassische vùm Elsassische Pàss
  • Ìwersetzùng ìns Elsassische vùn de Websitt Lehre, wie 's Elsassische Sprochàmt entwìckelt het, fers Witterschgann vùm Elsassische konkret ze férdere
  • Mìtautor vùn Wérterbìechle ( Frìehji Kìndhëët , 's Watter ) vùm Elsassische Sprochàmt
  • Ìwersetzer üssem Elsassische ìns Frànzeesche 4 Johr làng vùn de Sandùnge Lade Ùff ùn Bàbbel Plàtz vùm France 3 Alsace üssgstràhlt ùn vùm Innervision ùntertitelt
  • Ìwersetzer üssem Elsassische ìns Frànzeesche vùn Marle üss de DVD Promenons-nous dans les contes, vùm Innervision prodüzìert
  • Ùmschriwùng ìn d'Gràfie Orthal vùm Gedìchtebànd Frìehjohrsappell, vùm Elsassische Sprochàmt veréffentlicht

E pààr scheeni Projakte, wie Fàchkollege ùff d'Bëën gstellt hàn