AFT ìsch ùff d'Walt kùmme!

fernique-adrien Von Am 09/03/2015

In Wàs gìbt's néis?

Logo4's ìsch eso witt: AFT (Adrien Fernique Traduction) ìsch gebore. Vùn jetzt àb hàlt i mich berëët, àn éire Ìwersetzùngsprojakte ze schàffe.