Dìenschtlèischtùnge

Do fìnge-n-ìhr d'Arwete, wie ich fer éich lèischte kànn. Ich ìwersetz üssem Elsassische ìns Frànzeesche ùn ùmgekehrt, üssem Frànzeesche ìns Elsassische. Obwohl ass i zwèisprochich bìn, ìsch mr Elsassisch ke Muetersproch, drùm loss i e Muetersprochler mini Arwet àllegebott noochlueje.

Wàs ich fer éich màche kànn

Blog 492184 1280Ìwersetzùng vùme Text àls Kommünikàtionsmìttel, Beruefsdokümentation odder Kùnschtwarik

Websitt, Plàkàt, Brìef, Redd, Flùggzettel, Beruefsdokümant,literàrisches Warik... Eb's üssem Frànzeesche ìns Elsassisch odder ànderschrùm, kànn ich àlli textliche Dokümanter ìwersetze.

Ich kànn àlli elsassische Dialektvàriànte vùn Weisseburich bis ùff Sää-Lüi ìns Frànzeesche ìwersetze. Jedi Ìwersetzùng ìns Elsassische wùrd ìn de Gràfie ORTHAL gschrìwwe ùn ich ìwersetz mèischtens ìn miner èijene Dialekt (Nìdderàlemànnisch).

Dër Lìnk fìehrt éich zü ëëniche Bèispìeler vùn minere Arwet.

 

Demonstration 64151 1280

Ìwersetzùng vùn Video- ùn Audiodàtéie

Welle-n-ìhr e Sandùng ùntertitle, e Film ìns Elsassische ìwertroeje odder synchronisìere, odder noch de Text vùme Lìed odder eme Sketch àbschriwe? Ich kànn äu e audiovisüelles Dokümant ìwersetze odder trànskrìbìere. Mèischtens brücht mr so-n-e Ìwersetzùng üssem Elsassische ìns Frànzeesch àwer ùmgekehrt läuft äu wie gschmìert!

Do sìnn e pààr so Prokakte ze entdecke.

 

Filler 146473 1280

Ùmschrìft ìn d'Referanzgràfie ORTHAL

Ìhr hàn schùn de Elsassische Text àwer ìhr wìsse nìt wie's mr ànstandi schribt? Ich bìet éich e Trànskriptionslèischtùng àn, wo ich e Dokümant ùff Elsassisch verfàsst ìn d'Gràfie Orthal ùmschrib.
 
So sìeht's noh zuem Bèispìel üss.

D'Orthal-Gràfie ìsch vùn de Sprochwìsseschàftler Edgar Zeidler ùn Danielle Crévenat-Werner ìns Lawe gerìefe wùrre ùn wùrd vùm Verëën AGATE (Académie pour une Graphie Alsacienne Transfrontalière) geférdert. Ìn dëre Gràfie schribt wùrd hitt àm mèischte Elsassisch gschrìwwe (Zittùnge, Internet, Kìnderbìecher,...). Dìe Schrìft ìsch zeglich modarn, sìeht scheen ùn dittlich üss, màcht 's Lase licht ùn reschpektìert àlli Sprochvàriànte.

Namme mr bèispìelswis 's dischte Verb "sagen": so wùrd's vùm Norde bis Süde vùm Elsàss gschrìwwe, ohne ass mr 's dischte Schrìftbìld verlìert: sààn, sààche, soewe, soeje, saawe, sàja, sàga.

Wàs ich éich noch brìnge kànn

erfolg

E Spür- ùn Kreàtivitätarwet

Wànn i ìwersetz, ìsch's mr notwandi ìmmer 's rìchtiche Wort odder de bescht Üssdrùck ze fìnge. Do defìr bìn ich dràn gewehnt, àlli Hìlfsmìttel (Wérterbìecher, Wortschàtzsàmmelband,...), wie mr vùn Nùtze kénne sìnn, ze benùtze. Dìe Arwetsmethod ìsch nàtìerli laweswìchtich, wànn mr e Finarwet brücht: Slogàn, Motto, technischer odder fàchlicher Wortschàtz,...

Mini Fàchberèiche

  • Audiovisuelli Medie;
  • Bìecher fer d'Kìnder;
  • Gschìcht ùn kültürelles Erbguet;
  • Volliks- ùn Hëëmetkùnscht ùn Tràditione;
  • Kochkùnscht ùn Rezapter.

Mini Kompetanze

Elsassisch: gelääfich ìn Wort ùn Schrìft, C2 (Gemëënsamer Europäischer Referanzràhme); Referanzgràfie Orthal beherrscht;
2007: Sprochzertifikàt vùn de frànzeesche Hochvolliksschuele, mìt "Guet" bstànge

Hochditsch: sìcher ìn Wort ùn Schrìft, C1 (Gemëënsamer Europäischer Referanzràhme);

Pàläogràfie: dischti Spìtzschrìft vùm Mìttelàlter bis zuem 20. Johrhündert

Informàtik (EDV-Kanntnisse): Büroànwandùng (Word, Excel, Powerpoint,...) sehr guet bemèischtert
2008: c2i